Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Kalite Yönergesi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

 

Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve Komisyonunun Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü’nün yapısını ve görevleri tanımlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu usul ve esaslar; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen tanımlar;

a) ÇOMÜ: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni,

b) Fakülte: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni,

c) Dekan: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı’nı,

d) Koordinatörlük: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünü,

e) Özdeğerlendirme: Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Dekan’ın görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

f) Dış değerlendirme: Üniversitenin veya Tıp Fakültesinin,  eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülen dış değerlendirme sürecini,

g) Yönetmelik: 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ni,

h) Öğretim Üyesi: ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesini

ı) Öğrenci: ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrencisini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Komisyonun Kuruluşu, Çalışma Esasları, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Kalite Geliştirme Komisyonunun Kuruluşu

Madde 5- Komisyon, Dekan tarafından belirlenecek olan 1 Dekan yardımcısı ile birlikte en az 6 öğretim üyesi, Fakülte Sekreteri ve 1 öğrenci temsilcisinden oluşur. Dekan, Komisyonda görevli öğretim üyelerinden birini Komisyon Başkanı seçer.

 

Kurul Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi

Madde 6- Öğrenci temsilcisinin görev süresi 1 yıl, diğer komisyon üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Görev süresi sona eren üyeler Dekan tarafından tekrar görevlendirilebilir. Gerektiğinde Komisyon üyeleri görev süreleri dolmadan Dekan tarafından görevden alınabilir.

 

Toplantı Zamanı

Madde 7- Komisyon, rutin olarak ayda en az 1 kere, gündem olduğu durumlarda ise daha sıklıkla, önceden belirlenen gün, saat ve yerde toplanır. Gerekli hallerde başkan, kalite komisyonunu her zaman toplantıya çağırabilir.

 

Kalite Geliştirme Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

Madde 8- (1)Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, Fakültenin  eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili Fakültenin iç ve dış kalite sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları ÇOMÜ Kalite Üst Kurulu ve dolayısıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek,

(2) Özdeğerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlayarak Dekanlığa sunmak,

(3) Dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak,

komisyonun başlıca görevleridir.

 

Kalite Geliştirme Faaliyetleri Eğitimleri

Madde 9- Kalite Geliştirme Komisyonu, kalite geliştirme çalışmaları kapsamında akademik, idari personel ve öğrencileri kapsayan periyodik eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

 

Özdeğerlendirme Süreci

Madde 10- Komisyon, yılda en az 1 kez fakültenin eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri, bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde özdeğerlendirme yapar. Özdeğerlendirme, önceden belirlenen takvim çerçevesinde, ilgili birimlerin bilgilendirilmesi sonrası, Dekanın görevlendireceği değerlendiriciler tarafından, Kalite Geliştirme Komisyonu sorumluluğunda gerçekleştirilir.

 

Madde 11- Özdeğerlendirme, esas olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yayınlanan Kurum Değerlendirme Formu içeriğindeki standartlar üzerinden yapılır. Bu formda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değişiklik yapılması halinde güncel form esas alınır.

 

Madde 12- Özdeğerlendirme sonrası, değerlendiricilerin rapor halinde komisyona iletecekleri geribildirim formları doğrultusunda, Komisyon tarafından Özdeğerlendirme Sonuç Raporu hazırlanır ve Dekana sunulur. Dekanın uygun görmesi sonucu Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılacak hususlar varsa, bu faaliyetler Komisyon tarafından takip edilir.

 

Madde 13- Özdeğerlendirme süreçleri esnasında, Fakülte Bölüm Başkanları ve Anabilimdalı Başkanları, Kalite Geliştirme Komisyonunun talep edeceği bilgilerin temin edilmesinden, gerekli durumlarda başlatılabilecek Düzeltici-Önleyici Faaliyetlerin gereğinin yerine getirilmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur.

 

Dış Değerlendirme Süreci

Madde 14- (1)Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından, periyodik olarak yürütülecek olan kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamından Üniversite değerlendirilir. Bu değerlendirme öncesinde dış değerlendirme takvimi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ilan edilir.

(2)Fakülte adına dış değerlendirme sürecinin takip edilmesi, gerekli hazırlıkların yapılması ve dış değerlendirme süreci boyunca değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilecek ziyaretlere rehberlik edilmesi, Dekanın sorumluluğunda Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından organize edilir.

(3) Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen dış değerlendirme sonucunda, değerlendirme ekibi tarafından oluşturulan sonuç raporu içeriği, fakülte adına Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları bir toplantı ile Dekanla paylaşılır. Dekanın görüşlerine istinaden Düzeltici-Önleyici Faaliyet başlatılabilir. Bu faaliyetler Komisyon tarafından takip edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

Madde 15- Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmaması halinde yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 16- Bu yönerge, ÇOMÜ Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17- Bu yönerge hükümlerini ÇOMÜ Tıp Fakültesi adına Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.