Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Stratejik Amaçlar-Stratejik Hedefler

STRATEJİK AMAÇLAR

 

  • Eğitim ve Danışmanlık

Fakültemizde akademisyen ile öğrenci seviyesini ve eğitim alt yapısını en yüksek düzeyde tutarak mesleki erdemleri karakter haline getirmiş, akademik ve liderlik yetkinliklerine sahip, yerel ve küresel sağlık sorunlarına hâkim, tıp uygulama becerisi olan hekimler yetiştirmek.

 

  •  Araştırma

Bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak güncel ve önemli sağlık sorunlarının çözümüne yönelik bilime katkı sağlayan temel, klinik ve toplumsal çalışmaları yaparak literatüre kazandırmak.

 

  • Kaynak Oluşturma

Bilimsel araştırma ve kaynak oluşturma kültürünü devam ettirebilmek için ulusal ve uluslararası kaynakları değerlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

  • Kurumsallaşmak

Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için kalite yönetim standartlarına göre paydaşlarının yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetlenmesi, sürekliliğinin sağlanması ve kurum aidiyetinin artırılması.

                                                                   

STRATEJİK HEDEFLER

 

1- Fakülte stratejik planının yönetim sürecinin 2018 yılı Ocak ayı başına kadar başlatılmış olması sağlanacaktır.

2- Fakültemizde Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, 2018 Ocak ayına kadar eylem planı hazırlanacaktır.

3- Eğitim ve stratejik planlama ile ilgili komisyonlar 2018 yılı Ocak ayı başına kadar oluşturulup yönergeleri hazırlanacaktır.

4- Tıp Fakültesi kadrolarına yapılacak öğretim elemanı atamaları için Üniversite Atama ve Yükseltme Yönergesinde yer alacak kriterlerin 2018 yılı başına kadar hazırlanması sağlanacaktır.

5- 2018 yılı Ocak ayı sonuna kadar fakülte geliştirme programının hazırlanması sağlanarak yeni öğretim elemanlarının fakülteye katılımını takiben belirlenen süre içerisinde programa dahil olacakları alt yapı kriterleri belirlenecek ve özendirici faktörler oluşturulacaktır.

6- 2017 yılı Aralık ayı sonuna kadar, eğitim ve öğretim faaliyetlerin değerlendirmek için öğrenci geri bildirim yöntemleri hazırlanacak ve uygulamaya başlanacaktır.

7- 2017 yılı Aralık ayı başına ayına kadar tıp fakültesi akademik danışmanlık yönergesi belirlenecek ve uygulanmakta olan geribildirim formları güncellenerek uygulanabilirliği sağlanacaktır.

8- Fakülte program çıktılarının 2018 Temmuz ayı sonuna kadar güncellenmiş, Ulusal alan yetkinlikleri ile eşleştirilmiş olması sağlanacak ve tüm paydaşların ulaşabileceği şekilde yayınlanacaktır.

9- 2018 yılı Nisan ayına kadar fakülte ÇEP içinde yer alan konuların ve bunların öncüllerinin yatay ve dikey entegrasyon göz önüne alınarak müfredat sarmalı üzerinde yerleştirmesi yapılmış olacak ve tüm paydaşların ulaşabileceği şekilde yayınlanacaktır.

10- 2018 yılı temmuz ayı sonuna kadar Fakülte ÇEP içinde bilimsel çalışma yöntemlerini içerecek konuların varlığı ve entegrasyon içindeki yerleri belirlenecek ve analitik, eleştirel düşünmeyi geliştirecek yöntemler ile verilmesi planlanacaktır.

11- 2017 yılı sonuna kadar klinik öncesi dönemde yer alan tüm yetkinliklerin ve öncüllerinin belirtke tabloları oluşturulacak, hedef ilişkileri belirlenmiş olacaktır.

12- 2018 Ağustos ayı sonuna kadar çoklu ölçme değerlendirme araçlarının hedef alan ve düzeyleri göz önüne alınarak, Formatif ve Summatif özelliklerin tasarlanması sağlanacak ve sınav modeli oluşturularak tüm paydaşların ulaşabileceği şekilde yayınlanacaktır.

13- 2018 Ağustos ayı sonuna kadar program değerlendirme modelinin oluşturularak yönergesinin hazırlanması ve ölçme araçlarının uygulanabilir şekilde tasarlanması sağlanacaktır.

14- Fakülte eğitim programı gereksinimi olan alt yapı (mekân, donanım, eğitici materyal, zaman) özelliklerinin belirlenmesi, teknik şartnamelerinin oluşturulması ve tahmini kaynak miktarının belirlenmesi 2017 yılı sonuna kadar sağlanmış olacaktır.

15- 2018-2019 eğitim-öğretim yılında seçmeli derslerde çeşitlilik artırılacaktır.

16- 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımı için teşvik yönergesi oluşturulacak ve uygulamaya başlanacaktır.

17- Ulusal ve Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının maksimize edilmesi için 2018 yılı sonuna kadar gerekli plan yapılmış ve yayınlanmış olması sağlanacaktır.

18- Tıp fakültesi, öğrencilerine temel ve uygulamalı araştırmaları eleştirel okuyup anlayabilecekleri ve mesleki uygulamalarında kullanabilecekleri düzeyde eğitim fırsatlarını mutlaka sunmak için ilgili mevcut planın program değerlendirme unsurları içinde yer alması sağlanacak ve izlem sonuçları fakülte yönetimine sunulacaktır.

19- 2017 yılı sonuna kadar tıpta uzmanlık eğitiminde tıpta uzmanlık yönetmeliği gereğince uygulamalar yapılacak, eğitimin takibi ve değerlendirmesi, otomasyon sistemi ile takip edilecektir.

20- 2017 yılı sonuna kadar toplumun sağlık konularında bilinçlendirici ve bilgilendirici çalışmalar için öğrencilerin de içinde olduğu komisyon kurulacak ve komisyonun yönergesi hazırlanacaktır.

21- 2017 yılı sonuna kadar tüm klinik akademik birimlerin hizmet faaliyetlerin eğitime yönelik kullanım planlarının oluşturulması sağlanacak ve takip eden yılın eğitim programına yerleştirilecektir.

22- 2017 yılı sonuna kadar üniversite öz kaynakları dışında eğitime özel kullanım olasılığı olan ulusal ve uluslararası kaynaklar araştırılacak, gerekli alt yapı çalışması yapılacak, gerekli iş birliği yapılarak kullanıma geçirilecektir.

23- 2017 yılı Aralık ayı sonuna kadar kadar tıp fakültesinin yönetim ve organizasyon yapısının belirlenmesi ile üniversite ile ilişkilerini gösteren prosedürler güncellenecektir.

24- 2017 yılı Aralık ayı sonuna kadar öğretim elemanlarının ve çalışanların memnuniyeti, ekolleşme ve aidiyet duygusunu artırmaya yönelik plan hazırlanacak ve uygulamalarına başlanacaktır.

25- 2018 yılı Ocak ayı sonuna kadar öğrencilerin içinde olacağı iletişim-medya komisyonu oluşturularak yönergesi hazırlanacak.

26- 2018 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Mesleki Beceri Uygulamaları, Mesleki Beceri Laboratuvarı alt yapısı, beceri kılavuzları ve becerilere ait ölçme değerlendirme ölçütleri tamamlanarak eğitim-öğretim programında yer alacaktır.

27- 2018 yılına kadar dönem 4.Sınıf ve 5. Sınıflara ait staj müfredatları ve karneleri elektronik ortamda oluşturularak paydaşlara açık hale getirilecektir.

28- 2020 yılı sonuna kadar önhekimlik programı ve karneleri elektronik ortamda oluşturulacak ve 360 derece geribildirim ile elektronik olarak doldurulacak şekilde yapılandırılacaktır.

29- 2018 yılı sonuna kadar mezuniyet öncesi staj eğitimleri için uygun olan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri belirlenerek buradaki akademik ve fiziki yapının eğitim için uygun hale getirilmesi sağlanacaktır.

30- 2020 yılından itibaren tüm stajlarda ölçme değerlendirme, çoklu değerlendirme şeklinde yapılandırılmış sınavlar olarak gerçekleştirilecektir.