Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU KARARI(27/05/2021)

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

FAKÜLTE KURULU KARARI

 

TOPLANTI TARİHİ          : 27/05/2021

TOPLANTI SAYISI            : 4

Fakülte Kurulu, 27/05/2021 Perşembe günü saat 10:00’da Dekan  Prof. Dr. Tamer DEMİR Başkanlığında toplanmış olup, aşağıdaki kararı almıştır.

 

KARAR 1:    11-29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Program Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; hazırlanan olgu temelli öğrenme senaryolarının staj eğitim programlarında yer alması ve kullanılmaya başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 2:    11-29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan  Tıp Fakültesi Program Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; dikey entegrasyona yönelik ek toplantılarla çalışmaların sürdürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 3:    11-29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan  Tıp Fakültesi Program Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; yapılandırıcı sınavların uygulamaya sokulması konusunda hazırlıkların yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 4:    11-29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Program Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; kanıta dayalı tıp uygulamaları için çalışmaların yapılamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 5:    11-29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan  Tıp Fakültesi Program Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; davranış ve sosyal bilimlerle ilgili olarak UÇEP 2020’ye göre gözden geçirilerek hazırlanan rapor doğrultusunda eğitim düzenlemelerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 6:    11-29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Program Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; Dönem IV’te 2021-2022 Eğitim yılından, Dönem V’te ise 2022-2023 Eğitim yılından itibaren, eğitimin tematik staj blokları şeklinde uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 7:    03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; 2021-2022 Eğitim Yılında Dönem I, II ve III’te ders kurullarında ölçme ve değerlendirme aracı olarak ödevlerin kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 8:    03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; 2021-2022 Eğitim Yılında Dönem I, II ve III’te ders kurullarında açık uçlu sınavların kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 9:    03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; 2021-2022 Eğitim Yılında Dönem I, II ve III’te ders kurullarında biçimlendirici (formative) değerlendirme kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR 10:  03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; 2021-2022 Eğitim Yılında Dönem I, II ve III’te ders kurullarında ölçme ve değerlendirme için LMS, Microsoft Teams ve ÜBYS sistemlerinin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak herhangi biri veya birilerinin kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 11:  03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; 2021-2022 Eğitim Yılında Dönem IV tematik staj bloklarında yer alan anabilim dalları öğrenim hedeflerinin UÇEP 2020’ye göre belirlenmesine, tematik staj bloklarında yer alan anabilim dallarının bloktaki ders saati yükünün öğrenim hedeflerine göre belirlenmesine ve tematik staj bloklarındaki sınavlarda sorulacak soru sayısının anabilim dallarının bloktaki ders saati yüküne göre belirlenmesine  oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

KARAR 12:  03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; 2021-2022 Eğitim Yılında Dönem IV tematik staj bloklarından  biri ara değerlendirmeden önce biri ara değerlendirmeden sonra olmak üzere iki biçimlendirici (formative) değerlendirme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 13:  03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; 2021-2022 Eğitim Yılında Dönem IV tematik staj bloklarında, staj bloğunun ortasında bir ara değerlendirme sınavı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 14:  03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; 2021-2022 Eğitim Yılında Dönem IV tematik staj bloklarında, staj bloğunun sonunda bilişsel öğrenmeleri (teorik) ölçen ve klinik beceri edinimlerini (uygulamalı) ölçen sınav yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 15:  03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; 2021-2022 Eğitim Yılında Dönem IV tematik staj bloklarında staj karnesi uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 16:  03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; 2021-2022 Eğitim Yılında Dönem IV Tematik staj bloğu sonu başarı belirlemede; biçimlendirici (formative) değerlendirmelerin her birine %5 (ikinci biçimlendirici değerlendirme uygulama ağırlıklı yapılır), ara değerlendirmeye %30, bilişsel alan (teorik) öğrenmeleri ve uygulamaya dayalı klinik becerileri ölçen sınavlara %50 (bilişsel ögeyi ölçen [teorik] sınav ve uygulamaya dayalı sınavlar 100 üzerinden yapılır, iki sınavın ortalaması alınırken teorik %70 uygulama %30 ağırlık kazanır), karneye %10 ağırlık verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 17:  03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; 2021-2022 Eğitim Yılında Dönem V stajlarında, staj sonu bilişsel alan (teorik) öğrenmelerinin ölçüm ağırlığı %40, uygulamaya dayalı klinik beceri kazanımlarının ölçüm ağırlığı %30, karnenin ağırlığı %10’dan az olmamasına, kalan %20 ağırlık staj eğitim sorumluları tarafından dağıtılmasına ve bu dağıtımın eğitim yılı başında staj eğitim programında belirtilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 18:  03-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayında alınan karar doğrultusunda; stajlarda bilişsel alan (teorik) öğrenmeleri, klinik beceri kazanımlarını ölçen sınavlar ile karne değerlendirmesinde başarı için baraj puanının 60 olmasına ve bu ögelerden herhangi birinden 60 altında not alan öğrencinin başarı puanının hesaplanmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 19: Ders kurulu ve stajlar için “tüm dönem kurulları ve staj yürütücü kurulunun” tespiti edilmesine ve görevlendirmelerin bu kapsamda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 20:  Mesleki beceri eğitim telafisi için yaz kampı tarihlerinin (Dönem I: 31 Ağustos-03 Eylül, Dönem II: 09 Ağustos-27 Ağustos ve Dönem III: 26 Temmuz- 06 Ağustos) kabul edilmesine ve öğrencilere bunun isteğe bağlı olduğu ve ölçme-değerlendirmeyi kapsamadığının belirtilip, oluşturulacak onay formunun tüm öğrenciler tarafından doldurulması şartı ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 21: Dönem 4 ve Dönem 5 için tüm Anabilim Dallarının 2021-2022 Eğitim Yılında Seçmeli Staj açmalarına ve seçmeli staj programlarının  Seçmeli Ders Koordinatörlüğü’ne iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 22:  2021- 2022 Eğitim Yılı Akademik Takvimi’nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 23: 2021-2022 Eğitim Yılında eğitimin YÖK önerileri kapsamında %20 - %40 arasında online olacak şekilde hibrit olacağı hususunun kabul edilerek eğitim programına yansıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 24: 2021-2022 Eğitim yılı Dönem 1-2-3 panel ve olgu tartışmaları, Dönem 4 panel, yatay ve dikey entegrasyon kapsamlı görevlendirmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

      Prof.Dr. Tamer DEMİR

                                                                 Dekan

                                                                  (imza)

 

Prof.Dr.T.Murat KOŞAN         Prof.Dr. İbrahim ÖZTOPRAK         Prof.Dr.Ahmet ÜNVER

   Cerrahi Tıp Bil. Böl. Bşk.              Dahili Tıp Bil. Böl. Bşk.                      Temel Tıp Bil. Böl.Bşk.

                  ÜYE                  ÜYE                                      ÜYE

                 (imza)                (imza)                                     (imza)

 

 

 

                                                           Prof.Dr. Müşerref OTKUN      Prof.Dr. Yavuz BEYAZİT     Prof.Dr. H.Yener YERKEN                                                        ÜYE                                            ÜYE                                               ÜYE

                 (imza)                                      (imza)                                               (imza)

 

                                                   Doç.Dr.Nurullah BOLAT  Doç.Dr. E.Burak SANCAK    Dr.Öğr.Üyesi Ü. Ali MALÇOK                                  ÜYE                                        ÜYE                                       ÜYE

                     (imza)                                      (imza)                                          (imza)

 

Abdulkadir KARASÜLEYMANOĞLU

 Fakülte Sekreteri

Raportör

(imza)

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)