Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ENDOMETRİOZİS VE ADENOMYOZİSE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU