Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Akreditasyona Hazırlık

Öz değerlendirme raporu hazırlama çalışmaları, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları (2018) ve öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzu doğrultusunda yapılmıştır.

Bu çalışmaların öncesinde ÇOMÜTF’de akreditasyon çalışmaları ilk olarak 2017 yılı güz döneminde başlamıştır. Prof. Dr. Tamer DEMİR’in dekanlığı döneminde eğitimin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve akreditasyon çalışmaları için bir komisyon kurulmuştur. Komisyon, ilk toplantısını 22.09.2017 tarihinde yapmıştır. İlgili komisyonun 14.12.2017 tarihindeki toplantı ve değerlendirmeleri sonucunda, fakültenin TEPDAD akreditasyon başvurusunun 2019 yılı itibariyle yapılması kararı alınmıştır.

Aralık 2018’de akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi için “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu Kuruluş ve Çalışma Yönergesi” oluşturulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge doğrultusunda kılavuzda verilen temel standartları karşılayacak şekilde komisyonda yeniden görevlendirmeler yapılmış ve komisyon çalışmalara başlamıştır.

Bu çalışmalar kapsamında, Tıp Fakültesinin tüm eğitim birimleri, öğretim üyeleri ve öğrencilerine “Tıp Eğitiminde Akreditasyon Bilgilendirme Toplantıları” yapılmıştır. Bu bilgilendirme toplantıları Dekan, mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Eğitim Başkoordinatörü, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, TEOK temsilcisi ve Fakülte Öğrenci Temsilcisinin katılımı ile yapılmıştır (http://tip.comu.edu.tr/arsiv/haberler/fakultemiz-akreditasyon-calismalarina-hiz-verdi-r579.html

            Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu’na yönelik öz değerlendirme raporu hazırlık çalışmaları 04.12.2018 tarihinde başlamıştır . Bu kapsamda; 1 Komisyon Başkanı, 1 Komisyon Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter, 1’i klinik dönemden 1’i de klinik öncesi dönemden olmak üzere 2 öğrenci, 2 Asistan Temsilcisi, 1 ÇOMÜTF Mezunu, Temel, Dahili ve Cerrahi Bilimleri öğretim üyelerinden oluşan Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Komisyonu oluşturulmuştur. Dekan başkanlığında ilk toplantısını yapan komisyo, çalışma sistemini ve ilkelerini belirlemiş; standartların üzerinden geçerek alt çalışma grupları oluşturmuştur. Başkan, Başkan Yardımcısı ve sekreter seçilmiştir.

Alt çalışma grupları, yukarıda tanımlanan komisyonun içinden her standart için en az 2 komisyon üyesi belirlenerek oluşturulmuştur. Bu gruplar, ilgili standart başlığı altındaki taslak metni yazmış, kanıt belgeleri toplamış ve kendi alt çalışma grubu içinde düzenlemiştir. Bu düzenlenen metinler, tüm komisyon üyelerinin katıldığı haftalık toplantılarda değerlendirilerek, oluşan görüş ve öneriler doğrultusunda çalışmalarına devam etmişlerdir.

Haziran 2019 tarihinde yapılan son sunumlar ile ÇOMÜTF Eğitim Akreditasyon Komisyonunun içinden bir çekirdek ÖDR yazım ekibi belirlenmiştir. Bu ekip her gün Tıp Fakültesi dekanlık binasında toplanarak alt çalışma gruplarının hazırladığı ÖDR maddeleri ve kanıtlarını kontrol ederek; dilbilgisi ve içerik açısından ortak bir formata getirmiştir. Bu çekirdek yazım ekibi dışında belirlenen iki farklı okuma ekibi de ÖDR’yi okuyarak; son düzeltmeleri yapmıştır.

            Alt grupların çalışmalarının takip edilmesi ve gerektiğinde destek verilmesi görevi Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından yürütülmüştür. Öz değerlendirme raporunun son haline getirilmesi, raporda yer alan kanıt belgelerinin; Dekanlık Genel Belge Arşivi, Öğrenci İşleri Ofisi Arşivi, Ünivesite İlgili Birimleri, UBYS Arşivi, Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü Ofisi Arşivi’nden tedarik edilmesi ve rapor için ekler dosyası oluşturulması Başkan ve Başkan Yardımcısı koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir.

            Akreditasyon çalışmalarının yürütülmesinde alt grup raporları için kanıt ve belgelerin sağlanması ve bunların dijitalleştirilmesi, alt grupların birbirileriyle iletişim kurması,  toplantıların duyurulması ve tutanakların oluşturularak kayıt altına alınması vb. görevler Başkan ve Başkan Yardımcısı ile birlikte komisyon sekreteri tarafından yürütülmüştür.

Fakültemiz Öz Değerlendirme Raporu TEPDAD'a Ağustos 2019 sonu itibari ile teslim edilmiştir.

ÇOMÜTF tarafından 24.01.2019 tarihi itibariyle TEPDAD’a başvuru yapılmıştır. 21.03.2019’da TEPDAD başvuruyu kabul etmiş ve 24-25 Nisan 2019 tarihlerinde "Kurum Eğitimi" yapılması planlanmıştır. Kurum eğitiminde alt çalışma grupları ile TEPDAD eğiticileri karşılıklı olarak sunumlar yapmış ve tartışmış, ÇOMÜTF ÖDR hazırlanma süreciyle ilgili fikir alış verişinde bulunmuşlardır. Bu eğitime, öğretim üyelerinin büyük bir bölümünün katılımış, ÇOMÜTF öğretim elemanlarıyla (soru-cevap) interaktif eğitim yapılmıştır. Bu eğitimden sonra ÇOMÜTF Eğitim Akreditasyon Komisyonu düzenli olarak haftada iki kez toplanmış, kriterlere uyum değerlendirmesi ve kanıt toplama çalışmalarına başlanmıştır.

Ekler

COMU Tip Fakultesi Oz Degerlendirme Raporu (29.08.2019).pdf